Algemene Voorwaarden

Home/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-05-06T18:05:56+00:00

Artikel 1. Definities
De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen woorden welke telkens worden geschreven met een hoofdletter, hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de betekenis als beschreven in dit artikel.
1. Account: de online omgeving welke door beeldmakersonline.nl aan adverteerder of portfoliohouder ter beschikking wordt gesteld met als doel de dienst te beheren, te configureren en (andere) diensten aan te vragen.
2. Adverteerder/portfoliohouder (nader te spreken over adverteerder/portfoliohouder): de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van hobby, beroep of bedrijf, welke wenst te adverteren op en via de websites van Beeldmakers Online.
3. Advertentiemateriaal : de voor de advertentiemogelijkheid benodigde materialen zoals, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, links, foto’s, logo’s video’s en geluidsfragmenten, maar ook producten en diensten ten behoeve van promotie en acties.
4. Advertentiemogelijkheid: de door Beeldmakers Online aan adverteerder aangeboden advertentiemogelijkheden of portfolio op en via de websites zoals, maar niet beperkt tot, banners, buttons, (uitgebreide) bedrijfspresentaties, nieuwsbrieven, social media, artikelen, marketingcampagnes via derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Adwords en andere door Beeldmakers Online uitgegeven publicaties, mailings en uitingen/onderdelen van haar websites.
5. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
6. Bedrijfspresentatie/portfolio’s: de advertentiemogelijkheid welke Beeldmakers Online al voor adverteerder heeft voorbereid en die adverteerder al dan niet tegen betaling kan uitbreiden, ter strekking van de promotie van zijn of haar dienstverlening.
7. Dienst: de door adverteerder/portfoliohouder uitgekozen advertentiemogelijkheden welke Beeldmakers Online aan adverteerder/portfoliohouder ter beschikking zal stellen en/of het ter beschikking stellen van een account aan adverteerder, alsmede andere werkzaamheden die Beeldmakers Online kan verrichten voor adverteerder.
8. Ervaring: de mening van bezoekers en gebruikers van de website over de op de website staande bedrijven uitgedrukt in tekst en/of cijfers.
9. Gebruikersvoorwaarden: Voorwaarden welke gelden voor het plaatsen van een ervaring en voor gebruik van de website door particulieren.
10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beeldmakers Online en adverteerder/portfoliohouder krachtens welke Beeldmakers Online de dienst zal uitvoeren. Er kan sprake zijn van een overeenkomst voor gratis diensten of voor betaalde diensten.
11. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
12. Promotieverkoop: een door Beeldmakers Online aangeboden mogelijkheid tot deelname aan verkoop van (promotie/foto/video)materiaal aan gebruikers van de website.
13. Website(s): de website(s) van beeldmakersonline.nl, zoals www.beeldmasters.nl, waarop de advertentiemogelijkheden worden geboden.
14. Beeldmakersonline.nl: het bedrijf Beeldmakers Online, gevestigd te Rozenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24184397, wat adverteerder/portfoliohouder de mogelijkheid biedt op haar websites op verschillende manieren te adverteren.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Beeldmakers Online en adverteerder/portfoliohouder. Tenzij anders aangegeven is er geen onderscheid in voorwaarden voor betaalde en gratis diensten. In alle gevallen is er sprake van een overeenkomst.
2. Eventuele door adverteerder/portfoliohouder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de overeenkomst. Beeldmakers Online wijst dergelijke voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst
1. Beeldmakers Online zal een offerte opstellen waarin zij onder andere aangeeft welke advertentiemogelijkheden bij de dienst inbegrepen zijn, wat de specificaties van het advertentiemateriaal zijn, wat de aanvangs-/einddatum van de dienst zijn, welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn en hoe dit bedrag dient te worden voldaan. Uitsluitend de op de website aangegeven omschrijving van de dienst is bindend.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Beeldmakers Online, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
3. Adverteerder/portfoliohouder dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien adverteerder dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat Beeldmakers Online werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
4. Bovenstaande artikelen gelden enkel voor het afnemen van betaalde diensten en deelname aan promotieverkoop, het is ook mogelijk om conform lid 7 van dit artikel gratis te adverteren. Totstandkoming is in dat geval enkel mogelijk via de website zelf.
5. Naast de hierboven vermelde wijze is het tevens mogelijk via het daartoe bestemde bestelproces, aangeboden in het account een dienst af te nemen bij Beeldmakers Online. De op de websites aangegeven omschrijving van de dienst en het op de websites genoemde verschuldigde bedrag zijn bindend. Indien er sprake is van gratis diensten, zijn er geen bedragen verschuldigd.
6. De overeenkomst met betrekking tot het account komt, indien adverteerder/portfoliohouder niet reeds op andere wijze beschikking over het account heeft gekregen, tot stand na het doorlopen van het op de websites aanwezige registratieproces.
7. Indien adverteerder/portfoliohouder het aanbod van Beeldmakers Online langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Beeldmakers Online onverwijld langs elektronisch weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft adverteerder/portfoliohouder de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
8. Beeldmakers Online heeft het recht, zonder opgaaf van reden adverteerder/portfoliohouder te weigeren.
9. Beeldmakers Online zal zich na tot de totstandkoming van de overeenkomst inspannen de overeengekomen dienst te leveren aan adverteerder/portfoliohouder. Beeldmakers Online geeft geen garanties over de met de dienst te behalen resultaten.
10. Degene die de overeenkomst met betrekking tot het leveren van de dienst door Beeldmakers Online aangaat namens adverteerder/portfoliohouder, verklaart bevoegd te zijn dergelijke rechtshandelingen voor adverteerder/portfoliohouder te verrichten.
11. Adverteerder/portfoliohouder stemt ermee in dat de door hem aan Beeldmakers Online verstrekte gegevens (met uitzondering van persoons- en betalingsgegevens) zichtbaar worden op de website.

Artikel 4. Account
1. Indien adverteerder/portfoliohouder de beschikking heeft over een account, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Beeldmakers Onlone zal voor adverteerder/portfoliohouder, onder andere na registratie op de website, een account aanmaken waarin hij zijn/haar actuele bedrijfsgegevens – die worden getoond op de website – kan aanpassen, de diensten die hij afneemt kan beheren en eventueel aanvullende diensten kan afnemen. Adverteerder/portfoliohouder kan inloggen op zijn account door middel van het aan beeldmakersonline.nl opgegeven
e-mailadres in combinatie met een door beeldmakersonline.nl verstrekt wachtwoord.
3. Adverteerder/portfoliohouder kan voor andere personen binnen zijn bedrijf geen accounts aanvragen. Alle accounts zijn onderworpen aan de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
4. Adverteerder/portfoliohouder dient het bij zijn account behorende wachtwoord strikt geheim te houden. beeldmakersonline.nl is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat een adverteerder/portfoliohouder die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die adverteerder/portfoliohouder is. Alles wat onder de gebruikersnaam van adverteerder/portfoliohouder gebeurt, gebeurt onder verantwoordelijkheid en het risico van adverteerder/portfoliohouder.
5. Adverteerder/portfoliohouder dient Beeldmakers Online op de hoogte te stellen wanneer adverteerder/portfoliohouder een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen van onbevoegden is gekomen. Beeldmakers Online heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6. Het is adverteerder/portfoliohouder niet toegestaan haat zaaiende, discriminerende, pornografische, beledigende, rechten van derden schendende of anderszins onrechtmatige content te delen middels zijn account.
7. Beeldmakers Online heeft het recht het account van adverteerder/portfoliohouder onverwijld te beëindigen en/of (gedeeltelijk) ontoegankelijk te maken indien adverteerder/portfoliohouder zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Beeldmakers Online en eventuele derden niet nakomt.

Artikel 5. Aanlevering en plaatsing advertentiemateriaal
1. Adverteerder/portfoliohouder dient het advertentiemateriaal ten behoeve van de door Beeldmakers Online te leveren dienst uiterlijk per e-mail aan te leveren op de tussen partijen vastgestelde datum. Indien geen aanleverdatum is overeengekomen dient adverteerder/portfoliohouder het advertentiemateriaal, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de dienst per e-mail aan te leveren aan Beeldmakers Online. Indien na de aanleverdatum het advertentiemateriaal wordt aangepast en/of uitgebreid door adverteerder/portfoliohouder zal Beeldmakers Online dergelijke aanpassingen binnen zeven werkdagen doorvoeren.
2. De voorgaande lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het gaat om het advertentiemateriaal wat benodigd is voor de bedrijfspresentatie
of portfolio van adverteerder op één de websites. Adverteerder/portfoliohouder dient, indien niet anders is overeengekomen, het voor de bedrijfspresentatie benodigde advertentiemateriaal namelijk zelf middels zijn account te uploaden en up to date te houden. Na het uploaden van het voor de bedrijfspresentatie of portfolio op de website benodigde advertentiemateriaal zal de aangepaste bedrijfspresentatie direct online beschikbaar zijn. Niet elke Website kent deze mogelijkheid.
3. Indien adverteerder/portfoliohouder het voor de uitgebreide bedrijfspresentatie/portfolio op de website benodigde advertentiemateriaal niet middels zijn account uploadt maar aan Beeldmakers Online per e-mail toestuurt met het verzoek het advertentiemateriaal te plaatsen in de bedrijfspresentatie/portfolio zijn alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Beeldmakers Online zal het advertentiemateriaal zo spoedig als mogelijk plaatsen conform de redelijke wensen van de adverteerder/portfoliohouder. Beeldmakers Online is in geen geval aansprakelijk voor het niet tijdig of verkeerd plaatsen van het advertentiemateriaal.
4. Adverteerder/portfoliohouder dient het advertentiemateriaal aan te leveren of te uploaden conform de door beeldmakersonline.nl gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties.
5. Indien adverteerder/portfoliohouder het advertentiemateriaal niet aanlevert of uploadt conform de door Beeldmakers Online in de offerte en/of op de website gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties zal de dienst pas worden geleverd maximaal tien werkdagen nadat het juiste advertentiemateriaal is ontvangen door Beeldmakers Online of is geüpload in het account. Beeldmakers Online is in dergelijke gevallen niet gehouden de einddatum van de dienst en/of de overeenkomst aan te passen.
6. Indien Adverteerder/portfoliohouder niet voldoet aan de eisen gesteld in Artikel 5 behoudt Beeldmakers Online zich het recht voor het advertentiemateriaal niet te plaatsen. Het niet naleven van deze artikelen ontslaat adverteerder/portfoliohouder echter niet van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst.
7. Beeldmakers Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade die adverteerder/portfoliohouder lijdt door het niet naleven van de eisen zoals gesteld in Artikel 5
9. Indien niet anders is overeengekomen bepaalt beeldmakersonline.nl de plek en de volgorde van het advertentiemateriaal op de websites.
10. Indien met adverteerder/portfoliohouder een speciale plek op de websites is overeengekomen waar het advertentiemateriaal van adverteerder/portfoliohouder wordt getoond zijn hieraan extra kosten verbonden. Beeldmakers Online behoudt zich echter te allen tijde het recht voor de volgorde waarin en de plek waar het advertentiemateriaal wordt getoond op de websites aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.
11. Indien de dienst bestaat uit het plaatsen van advertentiemateriaal op websites van derden of bijvoorbeeld uit het online adverteren, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie middels Google Adwords, begrijpt adverteerder/portfoliohouder dat Beeldmakers Online zich moet houden aan de eisen en regels die deze derden stellen. Het gaat dan onder andere maar niet beperkt om de algemene en kwaliteitsrichtlijnen van bijvoorbeeld Google en/of andere aanbieders. Indien deze derden advertenties of ander materiaal weigeren of aanpassen, zal beeldmakersonline.nl daarin meewerken, zonder dat adverteerder/portfoliohouder recht heeft op enige vorm van teruggave van reeds betaalde bedragen voor die advertentiemogelijkheid.
12. Het is Beeldmakers Online bij betalende adverteerders/portfoliohouders niet toegestaan zelfstandig wijzigingen, met uitzondering van kleine (taal) technische wijzigingen, aan te
brengen in het advertentiemateriaal, onder voorbehoud van het hierna in 5.12 bepaalde. Bij niet-betalende adverteerders/portfoliohouders is het Beeldmakers Online toegestaan het advertentiemateriaal aan te passen en/of bepaalde delen daarvan onzichtbaar te maken.
13. Het is Beeldmakers Online toegestaan de wijze waarop het advertentiemateriaal alsmede hoe het wordt weergegeven aan te passen. Dat geldt ook voor de positie van het advertentiemateriaal op de Website.
14. Indien Beeldmakers Online een redelijk vermoeden krijgt van, dan wel tot het besef komt dat door adverteerder/portfoliohouder aangeleverde advertentiemateriaal in strijd is met de wet of deze overeenkomst, zie Artikel 6, dan heeft Beeldmakers Online eenzijdig het recht om dit te wijzigen, te weigeren, te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Beeldmakers Online hoeft hierover geen overleg te voeren met adverteerder/portfoliohouder. In geen geval is Beeldmakers Online aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
15. Adverteerder/portfoliohouder geeft Beeldmakers Online het recht het door adverteerder/portfoliohouder aangeleverde advertentiemateriaal te gebruiken voor andere doeleinden dan enkel de advertentiemogelijkheden. Beeldmakers Online kan het aangeleverde advertentiemateriaal onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van promotie van of in/op haar eigen website, en andere door Beeldmakers Online aangeboden en uitgegeven diensten en websites. Adverteerder/portfoliohouder verstrekt Beeldmakers Online hiertoe een wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie. Beeldmakers Online heeft voor het – verdere – gebruik van het advertentiemateriaal geen toestemming nodig van adverteerder/portfoliohouder. Beeldmakers Online zal het aangeleverde advertentiemateriaal enkel voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden. De hier bedoelde toestemming ziet ook op de door adverteerder/portfoliohouder aangeleverde materialen ten behoeve van zijn bedrijfspresentatie, maar ook op door adverteerder/portfoliohouder aangeleverde materialen anders dan ten behoeve van advertentiemateriaal. Na beëindiging van een overeenkomst, zal de bedrijfspresentatie niet worden verwijderd, voor zover het gaat om bedrijfsnamen, ervaringen, advertentiematerialen etc.
16. Adverteerder/portfoliohouder doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op het advertentiemateriaal. Adverteerder/portfoliohouder zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van het advertentiemateriaal, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art. 25 Auteurswet.
17. Bij het advertentiemateriaal zal een link naar de website van adverteerder/portfoliohouder worden geplaatst. Indien een bezoeker van de website deze aanklikt, zal men middels een iFrame worden doorgelinkt naar de website van adverteerder/portfoliohouder. De website van adverteerder/portfoliohouder zal zichtbaar zijn middels een Iframe van Beeldmakers Online waardoor de bezoeker op een url van beeldmakersonline.nl blijft. Adverteerder/portfoliohouder geeft hiervoor toestemming aan beeldmakersonline.nl.
18. Het is mogelijk om advertentiemateriaal door beeldmakersonline.nl te laten maken. Het betreft bijvoorbeeld video’s. Ten aanzien van het aanleveren van advertentiemateriaal ten behoeve van deze mogelijkheid zijn deze voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
19. Waar in dit artikel wordt gesproken van website, wordt mede bedoeld de advertentiemogelijkheden op facebook e.d..

Artikel 6. Inhoud advertentiemateriaal
1. Advertentiemateriaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mag het advertentiemateriaal, indien niet anders is overeengekomen:
– niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn,
– niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij adverteerder/portfoliohouder kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen,
– geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden,
– naar het oordeel van Beeldmakers Online niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere – niet in deze overeenkomst voorziene – redenen niet geschikt voor de websites zijn.
2. Advertentiemateriaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.
3. Adverteerder/portfoliohouder verklaart alle van toepassing zijnde vergoedingen aan derden (bijvoorbeeld de vergoeding die dient te worden voldaan aan Buma/Stemra in het geval er gebruik wordt gemaakt van muziek bij video-advertising) te hebben voldaan en vrijwaart Beeldmakers Online voor claims van derden wegens het niet voldoen van de betaling.
4. Adverteerder/portfoliohouder staat in voor de juistheid van de informatie en mededelingen in het advertentiemateriaal en vrijwaart Beeldmakers Online voor claims van derden die in verband hiermee kunnen ontstaan. Adverteerder/portfoliohouder verklaart dan ook volledig verantwoordelijk te zijn voor de, indien van toepassing, inhoud van het advertentiemateriaal en de inhoud van de website waarnaar het advertentiemateriaal verwijst.
5. Indien het advertentiemateriaal voorzien is van invoermechanismen voor persoonsgegevens (zoals een veld waarin een gebruiker een e-mailadres of telefoonnummer kan invullen), dient adverteerder het advertentiemateriaal tevens te voorzien van een werkende verwijzing naar een privacyverklaring waarin op afdoende wijze wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt.
6. Adverteerder/portfoliohouder vrijwaart Beeldmakers Online voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door adverteerder aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
7. Beeldmakers Online hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening het materiaal van adverteerder strijdig is met de Nederlandse wet en het in deze overeenkomst bepaalde. Als een klacht naar het oordeel van Beeldmakers Online gerechtvaardigd is, zal Beeldmakers Online het materiaal direct verwijderen of ontoegankelijk maken. Tevens is Beeldmakers Online gerechtigd persoonsgegevens van adverteerder te verstrekken aan de melder of bevoegde instanties. Beeldmakers Online zal adverteerder op de hoogte houden over het verdere verloop van de procedure.
8. Bij iedere schending van het in dit artikel bepaalde door adverteerder/portfoliohouder is Adverteerder/portfoliohouder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van Beeldmakers Online om de door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen door adverteerder/portfoliohouder.
9. Beeldmakers Online behoudt zich het recht voor verzoeken van adverteerder/portfoliohouder tot het wijzigen van het advertentiemateriaal na plaatsing te weigeren.

Artikel 7. Beeldverkoop
1. Beeldmakers Online biedt adverteerder/portfoliohouder de mogelijkheid om beeldmateriaal te verkopen.
2. Adverteerder/portfoliohouder verplicht zicht binnen overeengekomen termijn de producten/materialen aan koper te leveren. De hoeveelheid te leveren materialen en de te betalen bedragen worden overeengekomen tussen verkoper en koper. Beeldmakers Online zal hiervoor commissie in rekening brengen en zich afzijdig houden w.b.t. de deal tussen verkoper en koper. Beeldmakers Online is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen indien de deal op grond van welke redenen dan ook niet tot stand is gekomen.
3. Beeldmakers Online geeft geen garantie over het aantal verkopen van beeldmateriaal en kan derhalve geen garantie geven in hoeverre de promotieverkoop bijdraagt aan eventuele nieuwe klanten voor adverteerder/portfoliohouder. Daarnaast kan Beeldmakers Online geen garantie geven of beloftes doen over binnen welk tijdsbestek aangeboden beelden worden verkocht.

Artikel 8. Ervaringen
1. Adverteerder/portfoliohouder verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot het plaatsen van ervaringen op de websites.
2. Adverteerder/portfoliohouder erkent dat op de websites de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat en dat Beeldmakers Online ervaringen over adverteerder/portfoliohouder dan ook slechts zal verwijderen indien deze hem onmiskenbaar onrechtmatig en onjuist voorkomen. Adverteerder/portfoliohouder dient hiervoor een verzoek bij Beeldmakers Online in te dienen. Indien adverteerder/portfoliohouder een klacht omtrent een ervaring heeft, kan hij deze klacht ook indienen bij Beeldmakers Online.
3. Voor het plaatsen van ervaringen gelden de gebruikersvoorwaarden. Deze zijn hier te raadplegen.
4. Het is adverteerder/portfoliohouder uitdrukkelijk niet toegestaan de overeenkomst te beëindigen op grond van de ervaringen en de inhoud daarvan.
5. Beeldmakers Online is in geen geval aansprakelijk voor de schade die adverteerder/portfoliohouder lijdt of kan lijden door de ervaringen en de inhoud daarvan.
6. Het is adverteerder/portfoliohouder, zijn medewerkers en aan adverteerder/portfoliohouder gelieerde bedrijven in lijn met de gebruikersvoorwaarden niet toegestaan ervaringen op de websites te plaatsen. Het is Beeldmakers Online toegestaan alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om dergelijk misbruik tegen te gaan en op te sporen. Indien Beeldmakers Online op de hoogte komt van dergelijk misbruik kan zij alle benodigde maatregelen nemen om het misbruik te staken.
7. Adverteerders/portfoliohouders hebben de mogelijkheid, om na contact met Beeldmakers Online te kunnen reageren op een ervaring. Hier kunnen voorwaarden aan verbonden worden.

Artikel 9. Bepalingen omtrent e-mailing
1. Indien de dienst (mede) omvat het versturen van elektronische communicatie (zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen tot het plaatsen van een ervaring of reclameberichten per e-mail) door Beeldmakers Online ten behoeve van adverteerder/portfoliohouder, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Beeldmakers Online zal de elektronische communicatie uit haar eigen naam en vanuit haar eigen elektronische adres versturen en zich hierbij houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De inhoud van het verstuurde bericht is geheel de verantwoordelijkheid van adverteerder/portfoliohouder. Adverteerder/portfoliohouder verklaart ook dat hij gerechtigd is om e-mailingen te versturen en dat hij het e-mailadres rechtmatig heeft verkregen.
3. Indien adverteerder/portfoliohouder klachten van ontvangers ontvangt met betrekking tot het door Beeldmakers Online verzonden bericht dient zij Beeldmakers Online terstond van deze klachten op de hoogte te stellen.
4. Beeldmakers Online vrijwaart adverteerder/portfoliohouder voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van overheidsinstanties daaronder inbegrepen – met uitzondering van claims en boetes vanwege de inhoud van het door Beeldmakers Online verzonden bericht – , die Beeldmakers Online ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door beeldmakersonline.nl.
5. Beeldmakers Online is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

Artikel 10. Onderhoud, storingen en overmacht
1. Beeldmakers Online heeft het recht om de dienst en haar websites of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Beeldmakers Online zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en adverteerder/portfoliohouders indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Beeldmakers Online is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2. Beeldmakers Online heeft het recht de websites en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Beeldmakers Online proberen adverteerder/portfoliohouder daarvan op de hoogte te stellen. Het is niet mogelijk om alleen voor adverteerder/portfoliohouder van een bepaalde aanpassing af te zien. Beeldmakers Online is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de websites.
3. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Beeldmakers Online door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Beeldmakers Online kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst door Beeldmakers Online worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst voor de toekomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Beeldmakers Online zal zich inspannen adverteerder/portfoliohouder over de verwachte duur van de overmacht te informeren. Overmacht ontslaat adverteerder/portfoliohouder niet van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
4. In het geval dat de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht wordt opgeschort kan Beeldmakers Online, indien zij dit redelijk acht, de aanvangs-/einddatum van de overeenkomst of van de dienst verschuiven. Een en ander is afhankelijk van de duur van de overmacht situatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Beeldmakers Online en haar hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die adverteerder/portfoliohouder of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, niet beschikbaar zijn van de websites en immateriële schade.
2. De aansprakelijkheid van Beeldmakers Online voor directe schade geleden door Adverteerder/portfoliohouder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van som van de facturen van 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis. die door adverteerder/portfoliohouder aan Beeldmakers Online verschuldigd zijn geweest.
3. Adverteerder/portfoliohouder vrijwaart Beeldmakers Online voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst. Hieronder vallen ook eventuele aanspraken van toezichthouders, handhavende instanties en (bestuurlijke) boetes etc.
4. Beeldmakers Online is nimmer aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan handelen of nalaten van toeleveranciers, afnemers of anderen dan Beeldmakers Online zelf.
5. Beeldmakers Online kan als Advertentiemogelijkheid aanbieden om adverteerder/portfoliohouders te laten adverteren op websites en diensten van derden, zoals bijvoorbeeld adverteren via Google. Adverteerder/portfoliohouder begrijpt dat Beeldmakers Online zich moet houden aan de eisen en regels die deze derden stellen en Beeldmakers Online is nimmer aansprakelijk indien deze derden advertenties weigeren, aanpassen of sancties opleggen.
6. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12. Prijzen en betalingsvoorwaarden bij betaalde diensten
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er een overeenkomst tot stand komt waarbij betaling is overeengekomen. Het is immers ook mogelijk om
gratis te adverteren.
2. De betalingsverplichting van adverteerder/portfoliohouder gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt adverteerder/portfoliohouder Beeldmakers Online bij vooruitbetaling voor de te leveren Diensten en inspanningen. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw.
3. Beeldmakers Online zal voor het door adverteerder/portfoliohouder verschuldigde bedrag een factuur sturen aan adverteerder/portfoliohouder. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur.
4. Indien adverteerder/portfoliohouder de dienst via het bestelproces op de website en/of in zijn account afneemt dient zij, indien niet anders is overeengekomen, de betaling op de in de bestelprocedure gegeven wijze te doen.
5. Beeldmakers Online kan verlangen dat betaling geschiedt middels automatische incasso. Adverteerder/portfoliohouder dient Beeldmakers Online hiertoe een machtiging tot automatische incasso te verstrekken.
6. Adverteerder/portfoliohouder gaat akkoord met elektronische facturatie door Beeldmakers Online.
7. Over vooruitbetaalde bedragen van adverteerder/portfoliohouder is Beeldmakers Online geen rente of andere vergoeding aan adverteerder/portfoliohouder verschuldigd. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald.
8. Beeldmakers Online is gerechtigd bij een niet-tijdige of onvolledige betaling incassomaatregelen te nemen. In dat geval is adverteerder/portfoliohouder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, alsmede administratiekosten van 15% van het factuurbedrag excl. btw, met een minimum van € 40,- bij de eerste herinnering.
9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval adverteerder/portfoliohouder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van adverteerder/portfoliohouder wordt gelegd, Adverteerder/portfoliohouder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10. In bovenstaande gevallen heeft Beeldmakers Online voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor adverteerder/portfoliohouder die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 13. Duur, opschorting en beëindiging
1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere periode, zoals een uitgebreide bedrijfspresentatie, een banner, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig met een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Beeldmakers Online zal deze opzegging binnen een week bevestigen. Een opzegging is pas definitief nadat Beeldmakers Online
de opzegging schriftelijk bevestigd.
2. Indien er sprake is van gratis aangeboden diensten, kunnen deze per direct beëindigd worden. Het overige in deze Voorwaarden bepaalde blijft onverminderd van kracht.
3. Beeldmakers Online zal na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook niet overgaan tot restitutie van eventuele reeds betaalde bedragen.
4. Beeldmakers Online is na beëindiging van de overeenkomst niet gehouden de door Adverteerder/portfoliohouder opgemaakte bedrijfspresentatie te verwijderen. Het blijft Beeldmakers Online toegestaan deze materialen te (her)gebruiken op de websites.
5. Beeldmakers Online is gerechtigd om haar verplichtingen jegens adverteerder/portfoliohouder op te schorten als het vermoeden bestaat dat adverteerder/portfoliohouder in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Beeldmakers Online tot enige schadevergoeding is gehouden.
6. Artikel 4, 5.11, 5.14 en 5.15 zullen na beëindiging van de Overeenkomst blijven bestaan en Beeldmakers Online behoudt de rechten zoals verkregen via deze artikelen.

Artikel 14. Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is
gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld
was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst
1. Beeldmakers Online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking. Beeldmakers Online zal adverteerder/portfoliohouder schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien adverteerder/portfoliohouder een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De opzegging dient door Beeldmakers Online uiterlijk ontvangen te zijn op de ingangsdatum van de wijziging.
4. Wijzigingen aan de overeenkomst die niet vallen onder een wijziging van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke instemming van beide partijen worden doorgevoerd.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beeldmakers Online gevestigd is.
3. Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5. Als adverteerder/portfoliohouder Beeldmakers Online een bericht stuurt, geldt de door Beeldmakers Online ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij adverteerder/portfoliohouder kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
6. Adverteerder/portfoliohouder staat in voor de juistheid van de door hem opgegeven contactgegevens.
7. Indien enige voor Beeldmakers Online relevante gegevens betreffende adverteerder/portfoliohouder veranderen, zal adverteerder/portfoliohouder Beeldmakers Online hier onverwijld over informeren via de door Beeldmakers Online aangewezen kanalen.
8. Beeldmakers Online is gerechtigd naam en logo van adverteerder/portfoliohouder te gebruiken in promotionele activiteiten en communicatie van Beeldmakers Online.
9. Adverteerder/portfoliohouder is, na uitdrukkelijke toestemming van Beeldmakers Online, gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt. Beeldmakers Online heeft hiervoor geen toestemming van adverteerder/portfoliohouder nodig.
10. Klachten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen door Adverteerder/portfoliohouder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Beeldmakers Online en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien adverteerder/portfoliohouder de klacht niet tijdig bij Beeldmakers Online indient, vervalt elke aanspraak jegens Beeldmakers Online.